Període d’inscripció

 • Des de la publicació del curs fins al moment d’omplir el nombre de places establert.
 • Quinze dies abans de l’inici del curs es tancarà la inscripció

Inscripció

 •  Es realitzarà personalment a la secretaria de l’Escola de l’Esplai.
 • També es podrà fer correu electrònic, enviant el full de matrícula i el comprovant d’haver efectuat el pagament, a escola@vergeblanca.org .S’hauran de portar els documents originals abans de l’inici del curs.
 • També es podrà fer per fax, enviant el full de matrícula i el comprovant d’haver efectuat el pagament, al número de fax: 973 26 93 07 . S’hauran de portar els documents originals abans de l’inici del curs.
 • També es por fer on line, a través de la nostra pàgina web.
 • L’edat mínima per a iniciar qualsevol curs a l’Escola de l’Esplai és de 18 any, a excepció dels que ja s’indiquen al programa.
 • Es considera matriculat l’alumne/a que ha lliurat tota documentació:
 • El pagament de la matrícula i les estades s’ingressarà al compte nº: BBVA ES71 0182-5938-91-0010145998, incloent el nom de la persona.
 • L’import de la matrícula dels cursos inclou els materials bàsics i l’assegurança, a més de les despeses acadèmiques.
 • No s’inclouen els desplaçaments ni les estades en cases de colònies, albergs, etc. Aquests són a càrrec de l’alumne.

Descomptes i ajuts

 • Els inscrits que pertanyin al Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans podran gaudir d’un descompte del 20% en el preu de la matrícula de qualsevol dels cursos.
 • Els inscrits que realitzin la matrícula un mes abans de començar el curs podran gaudir d’un descompte del 10% en el preu de la matrícula de qualsevol dels cursos.
 • Els inscrits que disposin del Carnet Jove podran gaudir d’un descompte del 10% en el preu de la matrícula dels cursos de monitor/a i director/a.
 • Els inscrits que hagin estat alumnes de l’Escola de l’Esplai el curs escolar anterior (de l’01/09 al 31/08) podran gaudir d’un descompte del 10% en el preu de la matrícula de qualsevol dels cursos..
 • Els descomptes no són acumulables i per tant l’alumnat només podràs optar a un d’ells.
Si tens dificultats per pagar la matrícula, posa’t en contacte amb nosaltres a escola@vergeblanca.org 

Notificació de Baixes

 • Si es notifica la baixa durant els 15 dies hàbils abans de l’inici del curs, significarà la pèrdua del 20% de l’import total de la matrícula, que es descomptarà en retornar aquest import.
 • Un cop iniciat el curs no hi haurà cap mena de devolució.

Anul.lació de cursos

 • L’Escola de l’Esplai es reserva el dret d’ajornar i/o anul.lar qualsevol curs si el nombre d’alumnes inscrits no és suficient segons el seu criteri, tot i retornant l’import total de la matrícula a tots els inscrits.

Avaluació

 • L’assistència a les sessions és obligatòria.
 • Únicament en casos excepcionals, hi ha la possibilitat de justificar una absència que no superi en cap cas el 15% del total d’hores lectives del curs, i que es resoldrà segons la normativa interna de l’Escola.
 • Es valorarà l’aprofitament del curs a través de les actituds (disposició al diàleg, cohesió del grup,…), les aptituds adquirides i l’assistència a les sessions.
 • Per a poder avaluar l’assimilació dels continguts treballats durant el curs, el professor/a proposarà un treball a realitzar per l’alumnat, que caldrà lliurar a la secretaria de l’Escola en els terminis acordats.

Acreditacions

 • L’Escola certificarà l’assistència, o bé el nombre d’hores a petició de la persona interessada, 30 dies després de finalitzar el curs.
 • Els alumnes que realitzin cursos reconeguts per la Direcció General d’Acció Comunitària, rebran un diploma del curs, corresponent a la seva participació en el Pla de Formació del Voluntariat a Catalunya.