Portal de Transparència

Inici / La Fundació / Portal de Transparència

Memòries

Estatuts

Subvencions i Convenis

2018

TipologiaAjuntamentsDiputacionsConsells ComarcalsGeneralitat
Contractes5.605,832.000,0023.554,0057.724,00
Subvencions2.680,0017.000,0058.135,40

2019

TipologiaAjuntamentsDiputacionsConsells ComarcalsGeneralitat
Contractes14.881,5813.307,5044.184,34
Subvencions700,0018.200,0069.993,76

Els Nostres Comptes 2018

Ingressos

66%
Prestació de Serveis
32%
Convenis, ajuts i subvencions
2%
Altres Ingressos

Despeses

45%
Compres i despeses d’explotació
55%
Personal

Informe auditoria 2018

La retribució dels òrgans de direcció o administració per a l’any 2018 en concepte de coordinadora de l’entitat ha estat de 23.122,26

La retribució dels òrgans de direcció o administració per a l’any 2019 en concepte de coordinadora de l’entitat ha estat de 23.178,61

Els sous de les persones que treballen a l’entitat es regeixen pel següent conveni 

Organigrama

Marc Legal

El Marc Legal de la Fundació Verge Blanca és el següent

Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya

Decret 213/1987, de 9 de juny, sobre reconeixement d’Escoles d’Educadors en el Lleure Infantil i Juvenil. (Data DOGC: 29.06.1987 de 09.06.1987).

ORDRE BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys

LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

LLEI 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme.
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal