El Marc Legal de la Fundació Verge Blanca és el següent

Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya

Decret 213/1987, de 9 de juny, sobre reconeixement d’Escoles d’Educadors en el Lleure Infantil i Juvenil. (Data DOGC: 29.06.1987 de 09.06.1987).

ORDRE BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys

LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

LLEI 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme.
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal