Període d’inscripció

 • Des de la publicació del curs fins al moment d’omplir el nombre de places establert.
 • Deu dies abans de l’inici del curs es tancarà la inscripció

Inscripció

 • L’edat mínima per a iniciar qualsevol curs a l’Escola de l’Esplai és de 18 any, a excepció dels que ja s’indiquen al programa.
 • Es considera matricula’t l’alumne que ha lliurat tota la documentació (aquesta es tancarà 10 dies abans de l’inici del curs) a través de la nostra pàgina web majoritàriament o de forma presencial.
 • On-line
  •              Entra a la pàgina www.vergeblanca.org .
  •              Localitza el curs que t’interessa.
  •              Omple el formulari, adjunta la documentació i fes el pagament amb la teva targeta de crèdit o de dèbit
 • De forma presencial a la nostra oficina
  •            Documentació: full de matrícula, 2 fotografies, fotocòpia del DNI, resguard d’ingrés bancari i full normativa específica.
  •            El pagament de la matrícula i les estades s’ingressarà al compte núm.:BBVA ES71 0182-5938-91-0010145998, incloent el nom de la persona.
 • L’import de la matrícula dels cursos inclou els materials, l’assegurança, l’expedició del títol, a més de les despeses acadèmiques. No s’inclouen els desplaçaments ni les estades en cases de colònies, albergs, etc.

Descomptes i ajuts

 • Els inscrits que pertanyin al Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans podran gaudir d’un descompte del 25% en el preu de la matrícula de qualsevol dels cursos (El cost de l’estada a la casa de colònies no inclou cap descompte des del MCECC). En el cas dels cursos de monitors/es i directors/es el descompte serà del 50% (25% descompte directe en el moment de fer la matrícula i 25% de retorn (via centre d’esplai en el moment de tramitació del conveni marc) un cop l’alumne ha completat la formació.
 • Els inscrits que realitzin la matrícula un mes abans de començar el curs podran gaudir d’un descompte del 5% en el preu de la matrícula de qualsevol dels cursos.
 • Els inscrits que disposin del Carnet Jove podran gaudir d’un descompte del 10% en el preu de la matrícula dels cursos de monitor/a i director/a.
 • Els descomptes no són acumulables i per tant l’alumnat només podràs optar a un d’ells.
Si tens dificultats per pagar la matrícula, posa’t en contacte amb nosaltres a escola@vergeblanca.org 

Notificació de Baixes

 • .Un cop formalitzada la inscripció, si per causes alienes a la Fundació Verge Blanca l’alumne es dóna de baixa del curs, significarà la pèrdua del 20% de l’import total de la inscripció. Si la baixa es comunica durant els darrers 10 dies abans de l’inici del curs significarà la pèrdua del 75% de l’import total de la inscripció. Si la baixa es produeix un cop iniciat el curs, no hi haurà cap mena de devolució..

Anul.lació de cursos

 • L’Escola de l’Esplai es reserva el dret d’ajornar i/o anul.lar qualsevol curs si el nombre d’alumnes inscrits no és suficient segons el seu criteri, tot  retornant l’import total de la matrícula a tot l’alumnat inscrit.

Avaluació

 • L’assistència a les sessions és obligatòria.
 • Únicament en casos excepcionals, hi ha la possibilitat de justificar una absència que no superi en cap cas el 15% del total d’hores lectives del curs, i que es resoldrà segons la normativa interna de l’Escola.
 • Es valorarà l’aprofitament del curs a través de les actituds (disposició al diàleg, cohesió del grup,…), les aptituds adquirides i l’assistència a les sessions.
 • Per a poder avaluar l’assimilació dels continguts treballats durant el curs, el professor/a pot proposar un treball a realitzar per l’alumnat, que caldrà lliurar en els mitjans i terminis acordats.

Acreditacions

 • L’Escola certificarà l’assistència, o bé el nombre d’hores a petició de la persona interessada, 30 dies després de finalitzar el curs.
 • Els alumnes que realitzin cursos reconeguts per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, rebran un diploma del curs, corresponent a la seva participació en el Pla de Formació del Voluntariat a Catalunya.