Curs de Monitor/es de Lleure

Aquest curs està destinat a aquelles persones que vulguin intervenir de manera educativa en activitats pròpies de l’educació en el lleure d’ infants i joves en colònies, centres, escoles, casals de vacances, moviments educatius i ludoteques.

Capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explicita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

El Títol de Monitor/a de lleure és oficial i expedit per la Direcció General de Joventut.

Passos a seguir per l’obtenció del títol

Estructura del curs- Modalitat Semi-presencial (310 hores)

Etapa Lectiva

Etapa de Pràctiques

Memòria

Diploma i Carnet

Tenir 18 anys en el moment de començar el curs.

Codi mòdulMòdulHores presencialsHores on-line
MF 1866_2M1 Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil40 h20 h
MF 1867_2M2 Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil20 h10 h
MF 1868_2M3 Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure 40 h20 h

L’alumnat pot començar les pràctiques un cop cursats tots els mòduls de l’etapa lectiva i ho ha de fer en una activitat que compleixi els requisits següents:

  • Activitats de lleure continuades o intensives amb la durada suficient per a poder avaluar el procés educatiu o bé, ser una instal·lació inscrita en el registre d’instal·lacions juvenils de l’òrgan competent en matèria de Joventut i tenir una activitat anual estable.
  • S’han de fer en un grup d’infants o joves entre 3 i 20 anys, i l’alumne ha de ser com a mínim 3 anys més gran que aquests.
  • Tenir projecte educatiu i un equip de monitors i monitores responsables que treballin en equip.
  • Tenir un director/a de pràctiques que tingui el diploma de director d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut o l’òrgan corresponent de les Comunitats Autònomes amb competència en o que tingui el Certificat de professionalitat de direcció i coordinació d’activitats de lleure infantil i juvenil.

Cal que l’entitat acollidora de l’alumne en pràctiques i l’Escola de l’Esplai tinguin signat prèviament un conveni marc de col·laboració.

També s’ha d’elaborar una memòria de pràctiques que caldrà lliurar a l’Escola de l’Esplai en les convocatòries que s’estableixen.

L’alumnat disposa d’un termini màxim de 3 anys per obtindre la titulació, a comptar des del dia que s’inicia el curs. Això implica que l’alumnat ha d’estar en disposició d’obtenir la titulació en aquest termini, havent superat tots els mòduls i les activitats d’avaluació corresponents.

Es considera que l’alumnat està en disposició d’obtenir el títol de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil quan l’alumne/a:

  • L’assistència és obligatòria al 100%. Únicament en casos excepcionals, hi ha la possibilitat de justificar una absència que no superi en cap cas el 15% del total d’hores lectives de cada mòdul, i que es resoldrà segons la normativa interna de l’Escola
  • Ha obtingut una qualificació d’apte en les dues etapes del curs (lectiva i pràctiques).
  • Reuneix les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per a complir la tasca d’educador com a monitor de lleure.
  • Obtingui un apte en l’elaboració de la memòria de pràctiques.

Propostes Cursos

CURSMODALITATHORESPREUDATESMATRICULA’T
Setmana Santa- Caps de setmana març- maig 2018Semipresencial310 h240€Març: 17-18

Setmana Santa: El 24, 26, 27, 28 i 29 de març de 9h a 13 h i de 15h a 19h.

Abril: 7-8, 14-15, 21-22
Maig: 5-6

Dissabtes de 9 a 13 h i de 15 a 19 hores i diumenges de 9h a 13h.

Matricula’t
Intensiu juliolSemipresencial310 h240€Juliol: Del 2 al 17 de 9h a 13h i de 15h a 19h (7/07, 14/07 i 17/07 només matí i 8/07 i 15/07 festa)Matricula’t
Intensiu agostSemipresencial310 h240€Agost: 6 al 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21 i 22 de 9 a 13h i de 15h a 19h – (11/08, 18/08 i 22/08 només matí) Matricula’t
Intensiu – ResidencialSemipresencial310 h240€ + estadaAgost: del 16 al 26Matricula’t
Intensiu SetembreSemipresencial310 h240€Del 24/08 al 8/09 de 9 a 13h i de 15h a 19h – (25/08, 1/09 i 8/09 només matí i 26/08 i 2/09 festa)Matricula’t
Balaguer Setmana Santa+ dissabtesSemipresencial310 h 240€Dissabte 24 de març
Setmana Santa 26, 27, 28 i 29 de març
Dissabtes 7, 14, 21 i 28 abril
Dissabtes 5, 12, 19 i 26 maig

En horari 10:00 a 14:00 i de 15:00 a 19:00 excepte el 26 de maig que és de 10:00 a 14:00

Matricula’t

Imprimir

Inscriu-te