Curs de Directors/es de Lleure

Aquest curs capacita l’alumnat per intervenir en tasques de coordinació d’equips enactivitats de lleure infantil i juvenil i per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu adreçats a la infància i la joventut en tos els seus aspectes, assumint la creació, el control, la gestió i la dinamització de l’equip de personal monitor.

El Títol de Director/a de lleure és oficial i expedit per la Direcció General de Joventut.

Passos a seguir per l’obtenció del títol

Etapa lectiva

Pràctiques

Memòria

Diploma i Carnet

Tenir 18 anys en el moment de començar el curs.

136 h presencials + 64 h on-line

Condicions d’accés
 1. Titulació de Monitor/a d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil.
 2. O bé, acreditar simultàniament 2 anys d’experiència en el sector de l’educació en el lleure (700 hores) i una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil, en educació primària, en educació social, en mestre d’educació infantil, en mestre d’educació primària, en pedagogia i en psicologia o bé un cicle formatiu de grau superior d’educació infantil o d’integració social, o el màster de Formació del Professorat, o el Certificat d’Aptitud pedagògica, o el Grau de ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, o màster en psicopedagogia o títol de formació professional II de Jardí d’infància.

196 h presencials + 94 h on-line

Condicions d’accés
 • Comprèn la realització i superació de dos mòduls del curs de monitors/es:
  • el MF 1867_2 – Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil i
  • el MF 1868_2 -Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure.

L’alumnat pot començar les pràctiques un cop cursats tots els mòduls de l’etapa lectiva i ho ha de fer en una activitat que compleixi els requisits següents:

 • AActivitats de lleure continuades o intensives amb la durada suficient per a poder avaluar el procés educatiu o bé, ser una instal·lació inscrita en el registre d’instal·lacions juvenils de l’òrgan competent en matèria de Joventut i tenir una activitat anual estable.
 • S’han de fer en un grup d’infants o joves entre 3 i 20 anys, i l’alumne ha de ser com a mínim 3 anys més gran que aquests.
 • Tenir projecte educatiu i un equip de monitors i monitores responsables que treballin en equip.
 • Tenir un director/a de pràctiques que tingui el diploma de director d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut o l’òrgan corresponent de les Comunitats Autònomes amb competència en o que tingui el Certificat de professionalitat de direcció i coordinació d’activitats de lleure infantil i juvenil.

Cal que l’entitat acollidora de l’alumne en pràctiques i l’Escola de l’Esplai tinguin signat prèviament un conveni marc de col·laboració.

També s’ha d’elaborar una memòria de pràctiques que caldrà lliurar a l’Escola de l’Esplai en les convocatòries que s’estableixen.

L’alumnat disposa d’un termini màxim de 5 anys per obtindre la titulació, a comptar des del dia que s’inicia el curs. Això implica que l’alumne/a ha d’estar en disposició d’obtenir la titulació en aquest termini, havent superat tots els mòduls i les activitats d’avaluació corresponents.

Es considera que l’alumnat està en disposició d’obtenir el títol de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil quan l’alumne/a:

 • L’assistència és obligatòria al 100%. Únicament en casos excepcionals, hi ha la possibilitat de justificar una absència que no superi en cap cas el 15% del total d’hores lectives de cada mòdul, i que es resoldrà segons la normativa interna de l’Escola
 • Ha obtingut una qualificació d’apte en les dues etapes del curs (lectiva i pràctiques).
 • Reuneix les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per a complir la tasca d’educador com a monitor de lleure.
 • Obtingui un apte en l’elaboració de la memòria de pràctiques.

Propostes Cursos

CURSMODALITATHORESPREUDATESMATRICULA’TLLOC DE REALITZACIÓ
NADAL-SETMANA SANTASemipresencial
100h presencials

100h on-line

120h practiques

TOTAL 320h


350€
Del 23 de desembre del 2023 al 5 de gener del 2024 i del 25 al 28 de març del 2024

De dilluns a divendres de 9h a 13h i de 15h a 19h
Dissabte de 9h a 13h.

Matricula’t FUNDACIÓ VERGE BLANCA
 ESTIU
Semipresencial
100h presencials

100h on-line

120h pràctiques

TOTAL: 320h


350€
Del 16 d’agost al 31 d’agost de 2023

De dilluns a divendres de 9h a 13h i de 15h a 19h
Dissabte de 9h a 13h.

Matricula’t FUNDACIÓ
VERGE BLANCA

Imprimir