Curs de Monitor/es de Lleure

Aquest curs està destinat a aquelles persones que vulguin intervenir de manera educativa en activitats pròpies de l’educació en el lleure d’ infants i joves en colònies, centres, escoles, casals de vacances, moviments educatius i ludoteques.

Capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explicita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

El Títol de Monitor/a de lleure és oficial i expedit per la Direcció General de Joventut.

Passos a seguir per l’obtenció del títol

Estructura del curs- Modalitat Semi-presencial (310 hores)

Etapa Lectiva

Etapa de Pràctiques

Memòria

Diploma i Carnet

Tenir 18 anys en el moment de començar el curs.

Codi mòdulMòdulHores presencialsHores on-line
MF 1866_2M1 Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil40 h20 h
MF 1867_2M2 Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil20 h10 h
MF 1868_2M3 Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure 40 h20 h

L’alumnat pot començar les pràctiques un cop cursats tots els mòduls de l’etapa lectiva i ho ha de fer en una activitat que compleixi els requisits següents:

  • Activitats de lleure continuades o intensives amb la durada suficient per a poder avaluar el procés educatiu o bé, ser una instal·lació inscrita en el registre d’instal·lacions juvenils de l’òrgan competent en matèria de Joventut i tenir una activitat anual estable.
  • S’han de fer en un grup d’infants o joves entre 3 i 20 anys, i l’alumne ha de ser com a mínim 3 anys més gran que aquests.
  • Tenir projecte educatiu i un equip de monitors i monitores responsables que treballin en equip.
  • Tenir un director/a de pràctiques que tingui el diploma de director d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut o l’òrgan corresponent de les Comunitats Autònomes amb competència en o que tingui el Certificat de professionalitat de direcció i coordinació d’activitats de lleure infantil i juvenil.

Cal que l’entitat acollidora de l’alumne en pràctiques i l’Escola de l’Esplai tinguin signat prèviament un conveni marc de col·laboració.

També s’ha d’elaborar una memòria de pràctiques que caldrà lliurar a l’Escola de l’Esplai en les convocatòries que s’estableixen.

L’alumnat disposa d’un termini màxim de 3 anys per obtindre la titulació, a comptar des del dia que s’inicia el curs. Això implica que l’alumnat ha d’estar en disposició d’obtenir la titulació en aquest termini, havent superat tots els mòduls i les activitats d’avaluació corresponents.

Es considera que l’alumnat està en disposició d’obtenir el títol de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil quan l’alumne/a:

  • L’assistència és obligatòria al 100%. Únicament en casos excepcionals, hi ha la possibilitat de justificar una absència que no superi en cap cas el 15% del total d’hores lectives de cada mòdul, i que es resoldrà segons la normativa interna de l’Escola
  • Ha obtingut una qualificació d’apte en les dues etapes del curs (lectiva i pràctiques).
  • Reuneix les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per a complir la tasca d’educador com a monitor de lleure.
  • Obtingui un apte en l’elaboració de la memòria de pràctiques.

Propostes Cursos

     
CURS MODALITAT HORES PREU DATES MATRICULA’T LLOC DE REALITZACIÓ

TARDOR

Dissabtes i vacances de Nadal 

SEMIPRESENCIAL

Etapa lectiva: 100h presencials
50h on-line

Etapa pràctiques:160h

310h

260 €

Del 04 de novembre de 2023 al 05 de gener de 2024
 
Horari: 9h a 13h i de 15h a 19h
 
Diumenges i 5 de gener:  9h a 13h
Matricula’t Lleida

 

 

NADAL – SETMANA SANTA Vacances Nadal i Setmana Santa SEMIPRESENCIAL Etapa lectiva: 100h presencials
50h on-line Etapa pràctiques:160h
310h

260 €

Del 23 de desembre de 2023 al 05 de gener de 2024
Del 25 al 28 de març de 2024 
 
Horari:  Dilluns a dissabte de 9h a 13h i de 15h a 19h
 
Vigilies de festiu:  9h a 13h

 

Matricula’t Lleida
PRIMAVERA  Caps de setmana

SEMIPRESENCIAL

Etapa lectiva: 100h presencials
50h on-line

Etapa pràctiques:160h

310h

 

 260€

Del 17 de febrer al 28 de març

Horari:
De 9h a 13h i de 15h a 19h
diumenges i 28 de març de  9h a 13h

Matricula’t Lleida

 

 

JULIOL   Estiu 2024 SEMIPRESENCIAL

Etapa lectiva: 100h presencials
50h on-line

Etapa pràctiques:160h

310h

260 €

Del 29 de juny al 13 de juliol de 2024

De dilluns a dissabte de 9h a 13h i de 15h a 19h.

13 de juliol només matí.

Matricula’t Lleida 

Semipresencial
semiresidencial

AGOST

Etapa lectiva: 100h presencials
50h on-line

Etapa pràctiques:160h

310h260€ +EstadaDel 1 al 16 d’agost de 2024 a la Fundació Verge Blanca – Lleida.
Dilluns a divendres de 9h a 13h i de 15h a 19h.
Dissabtes de 9h a 13h

*Del 12 al 16 d’agost el curs serà intensiu a la casa de colònies de Montsant – Vilaller.

Matricula’tLLEIDA
FUNDACIÓ
VERGE BLANCA

CASA DE COLÒNIES MONTSANT ( VILALLER)

Semipresencial
AGOST
Etapa lectiva: 100h presencials
50h on-line

Etapa pràctiques:160h

310h260€Del 16 d’agost al 31 d’agost de 2024

De dilluns a divendres de 9h a 13h i de 15h a 19h.

Dissabtes de 9h a 13h.

Matricula’tLLEIDA

Imprimir